privacy

Deze pagina betreft het omgaan met uw privacy. Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om. De AVG wet heeft als doel om uw persoonlijke gegevens nog beter te beschermen. Al voor deze wet werd met uw gegevens zorgvuldig omgegaan volgens de richtlijnen van de WGBO.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over het proces van uw kind en gegevens over mogelijke al eerder uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens van uw kind,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van uw kind.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Met degenen die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot een deel van uw persoonsgegevens, het boekhoudbedrijf Moneybird en de boekhouder van PUUR Kindertherapie, heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats,
  • De datum van de behandeling,
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld,
  • De kosten van het consult.
Scroll naar top